ကမ႓ာ့ဖလားေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အသင္း ၄၀ အထိတိုးျမႇင့္ေရးကို ဆက္လက္ေလ့လာမည္

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
4
အီတလီေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆုဖလားျပပြဲတြင္ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ကမ႓ာ့ဖလားမ်ား

ဖီဖာသည္ ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ဖီဖာအဖြဲ႕အစည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ကမ႓ာ့ဖလားေနာက္ဆံုးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္း ၄၀ အထိ တိုးျမႇင့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေခတၱေရႊ႕ဆိုင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရရန္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကၿပီး အႀကီးတန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ လစာပမာဏကို လူသိရွင္ၾကားေၾကညာျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ဖီဖာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၎တို႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေခတ္မီေသာ ယံုၾကည္ရေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရရန္ေျပာင္းလဲလိုေနေသာ္လည္း ကမ႓ာ့ဖလားေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းအေရအတြက္ တိုးျမႇင့္ေရးကိုမူ ဆက္လက္ေလ့လာဦးမည္ဟု ဆိုထားသည္။

၂၀၂၆ ကမ႓ာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွစ၍ အသင္း ၄၀ ပါ၀င္မည့္အဆိုတင္သြင္းမႈကို အာရွႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားက ေထာက္ခံထားသည္။

comments

error: Content is protected !!